ทสม.
เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

พื้นที่การเรียนรู้ / รายงาน
สนใจสมัครสมาชิก ทสม.
ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสงวน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
จำนวน ทสม. รายภาค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง
กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ
กลุ่มจังหวัดอีสานใต้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวน ทสม. กับเขตการปกครอง
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
283,975
ทสม.
120,154
ทสม. จิตอาสา
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@dcce.mail.go.th
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED