ทสม.
เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

พื้นที่การเรียนรู้
สนใจสมัครสมาชิก ทสม.
ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสงวน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
จำนวน ทสม. รายภาค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง
กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ
กลุ่มจังหวัดอีสานใต้
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวน ทสม. กับเขตการปกครอง
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
283,492
ทสม.
120,074
ทสม. จิตอาสา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED