ดาวน์โหลด
เพลงมาร์ช ทสม.
2559-01-05 11:56:46
แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
2559-02-12 11:21:03

ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชุดเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.
2559-04-05 11:10:07

โดย ดร.กิติชัย รัตนะ

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
2561-03-20 16:42:29
แผ่นพับ ทสม. (PDF File)
2564-07-22 19:37:39
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2564-06-04 14:06:38

ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.
2564-06-04 14:10:48

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-01-26 14:46:19

เรื่อง ประกาศรายชื่อ ทสม. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทน ทสม. แต่ละชุมชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-02-07 16:35:49

เรื่อง กรอบเวลาและขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-03-18 15:18:53

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับเขต

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-03-18 15:21:34

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับกลุ่ม

ประกาศ เรื่อง การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
2565-04-01 14:29:43
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-03-18 15:22:41

เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
2565-03-18 15:23:53

เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

ใบสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
2559-01-14 18:47:31

เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 4) รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 5) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

VTR เปิดตัว ทสม. วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558
2559-01-05 11:59:16
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED