กิจกรรม
เตรียมความพร้อม ในการจัดเวทีสภาพลเมือง
ข่าววันที่ : 2020-11-09

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เครือข่าย ทสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือ กองเลขานุการกิจสภาพลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อออกแบบ เตรียมความพร้อม ในการจัดเวทีสภาพลเมืองแม่ฮ่องสอนพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมการ ออกแบบ เวที “สภาพลเมืองแม่ฮ่องสอน พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน”/ มอบหมายภารกิจ พร้อมทั้งหาฉันทมติ ร่วมเสนอโครงสร้าง /กลไก ในส่วนทีมอำนวยการ/ คณะทำงานกองเลขานุการกิจ สภา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED