กิจกรรม
ประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens Forest Network CF-NET)
ข่าววันที่ : 2020-11-09

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 การประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens Forest Network CF-NET) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ทบทวนสถานการณ์เชิงพื้นที่และกลไกการทำงานของเครือข่ายป่าชุมชนในระดับจังหวัด
2.นำเสนอแผนกิจกรรมโครงการป่าไม้ภาคพลเมือง
3.ทบทวนโครงสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ระดมความคิดออกแบบทำความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชวน ธีรวุฒิอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ประสานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน ดังนี้
- ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชน /เครือข่าย ทสม.ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
- เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
- สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด
- เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ประสานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED