กิจกรรม
พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
ข่าววันที่ : 2020-11-09

       พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง โดย นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน (รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เรื่อง การจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไร่ขี และเครือข่าย ทสม.อำเภอลืออำนาจ ณ บ่อบำบัดสิ่งสิ่งปฏิกูลตำบลไร่ขี หมูที่ 1  บ้านไร่ขี  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) © COPYRIGHT 2020 . ALL RIGHT RESERVED